THAI SME-GP… รัฐพร้อมซื้อ SME พร้อมขาย #RederSMEs

โครงการการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ หรือ THAI SME-GP ฉบับปรับปรุงปี 2565 ได้มีการปรับปรุงเพื่อแก้ปัญหาและลดอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีคัดเลือก… ทั้งเรื่องการสมยอมราคา หรือ ฮั้ว… สร้างความเป็นธรรม และ ลดภาระงานของเจ้าหน้าที่รัฐ โดยให้คงสิทธิประโยชน์กับ SME ด้วยแต้มต่อไม่เกินร้อยละ 10 ในการเสนอราคาด้วยวิธี e-Bidding ที่ใช้เกณฑ์ราคา และ เพิ่มสิทธิประโยชน์ให้ SME ที่ได้รับการรับรองเป็นสินค้าที่ผลิตภายในประเทศ หรือ Made in Thailand ด้วยแต้มต่อไม่เกินร้อยละ 15 ขณะเดียวกันยังกระจายประโยชน์ไปยัง SME รายเล็กๆ ให้เข้าถึงงานที่มีวงเงินไม่เกิน 5 แสนบาท ได้ง่ายขึ้น โดยกำหนดให้หน่วยงานรัฐจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงจาก SME เป็นลำดับแรก

More »