Solution

ขั้นตอนการตัดสินใจและแก้ปัญหา… ทักษะผู้นำ 2021

การตัดสินใจกับการแก้ปัญหาเป็นประเด็นซ้อนทับกันในระดับการหาคำตอบ ซึ่งจะต่างกันก็เพียง… การตัดสินใจจะจบขั้นตอนที่ใช้ข้อมูลและการระดมสมองจนได้คำตอบหรือข้อสรุปหนึ่งเท่านั้น ในขณะที่การแก้ปัญหาจะมีการนำคำตอบหรือข้อสรุปนั้นไปดำเนินการจนเปลี่ยนปัญหาเป็นไร้ปัญหา หรือเปลี่ยนจากปัญหาเดิมไปสู่ปัญหาลำดับถัดไป…

More »