Webcam Based Attention Analysis… การวิเคราะห์ความสนใจของผู้เรียนด้วยกล้องเว็บแคม #ReDucation

การประเมินระดับความสนใจและการมีส่วนร่วมของผู้เรียนในทุกๆ กิจกรรมการเรียนการสอน… ถือเป็นหัวใจสำคัญของปฏิสัมพันธ์แบบสามเส้าระหว่าง “ผู้สอน องค์ความรู้ และ ผู้เรียน” ซึ่งครูเก่งๆ ที่สอนสดหน้าชั้นจะสามารถประเมินความสนใจและการมีส่วนร่วมของนักเรียนในชั้นได้ดีเป็นพิเศษ และ สามารถ “จัดการความสนใจ และ การมีส่วนร่วม” ให้นักเรียนได้อย่างต่อเนื่อง… แต่ก็หาครูที่เก่งเรื่องจัดการความสนใจและการมีส่วนร่วมของนักเรียนได้ทุกครั้งที่สอนได้ไม่มาก และ ส่วนใหญ่ก็เป็นทักษะเฉพาะตัวที่เลียนแบบได้ยากอีกด้วย

More »

StartDee… แพลตฟอร์มเรียนออนไลน์สำหรับน้องปอสี่ถึงพี่มอหก #ReDucation

StartDee เป็นแพลตฟอร์ม eLearning สายเลือดไทยที่นักการเมืองหนุ่มอนาคตไกลอย่างคุณพริษฐ์ วัชรสินธุ หรือ คุณไอติม และ มิตรสหายร่วมก่อตั้งขึ้น… จนกลายเป็นแพลตฟอร์มเรียนวิชาสามัญอิงหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการตั้งแต่ ป.4–ม.6 ครอบคลุมวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคม ฟิสิกส์ เคมี และ ชีววิทยา… รวมทั้งเนื้อหานอกห้องเรียนที่ทีมนักวิชาการและติวเตอร์ของ StartDee เห็นว่าหลักสูตรปัจจุบันยังไม่ได้ครอบคลุม

More »

Learner Needs Analysis… การวิเคราะห์ความต้องการของผู้เรียน #ReDucation

กล่าวเฉพาะประเด็นการวิเคราะห์ผู้เรียนเพื่อหาความต้องการเรียนรู้ หรือ Learning Needs ซึ่งในยุคที่มีการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อข้าม “ขีดจำกัดด้านทรัพยากรทางการศึกษา” ในขั้นสามารถจัดการเรียนการสอนแบบ Hybrid Education ได้แล้วในปัจจุบัน… แต่ก็ยังเห็น Hybrid เพียงประเด็น “สถานที่เรียน กับ เวลาเรียน” เป็นส่วนใหญ่ ทั้งๆ ที่สามารถ Hybrid ข้ามโรงเรียนหรือข้ามสถาบันและข้ามช่วงชั้นกับเกณฑ์อายุได้แล้วด้วยซ้ำ… แต่ระบบ และ ปัจจัยอื่นๆ อีกมากก็ยังคงก้าวไปไม่ถึง ซึ่งไม่ว่าจะอย่างไรก็ต้องเริ่มต้นที่การวิเคราะห์ผู้เรียนก่อน

More »

Student Hybrid Experience และ Learning Experience Platforms #ReDucation

การพูดกันเรื่องปฏิรูปการศึกษาด้วยการโอบอุ้มแนวทางเก่า แล้วเติมเทคโนโลยีใหม่ไปเพิ่มศักยภาพให้ระบบ โดยยังคงความเป็น Top-Down Management… สอนให้เท่าเทียมมากๆ สอบให้เข้มข้นเยอะๆ ก่อนจะออกใบรับประกันให้ถือเข้าสู่ตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพ… มันใช่แล้วจริงหรือที่จะพัฒนาคนกันแบบนี้?

More »
Minecraft Education Edition

Minecraft Education Edition และ Teacher Academy #ReDucation

Minecraft Education Edition ในปัจจุบันมีบทเรียนที่ถูกทำเป็น Gamification Learning Content หรือ Learning Resources มากกว่า 500 บท ซึ่งเกือบทั้งหมดเป็นทรัพยากรแบ่งปันฟรีให้ครูอาจารย์เอาไปใช้ได้ทันที หรือ เอาไปปรับแต่ง หรือ เอาแนวคิดไปออกแบบได้ทันทีตามความต้องการ

More »
Hybrid Learning 2022

Effective Learning Environments Observation Tool… เครื่องมือประเมินสภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้จาก กรณีศึกษา AvanceED #ReDucation

กรณีวิกฤตโควิดจัดสรรการเรียนการสอนแบบ Hybrid Learning ให้แบบเบ็ดเสร็จจนอุตสาหกรรมการศึกษา ต้องคิดกันเรื่อง Hybrid Education อย่างจริงจัง… ซึ่งการพัฒนาหลักสูตรโดยผลิตเป็นสื่อทางการศึกษา และ เพื่อจัดการเรียนการสอนและการสอบโดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารผ่านอินเตอร์เน็ตจนถึงปัจจุบัน ยังคลายความกังวลเรื่อง “ประสิทธิผลการเรียนรู้” ไม่ได้!…

More »
Education Management Platform

Education Management Platform… พื้นฐานระบบการศึกษาดิจิทัล #ReDucation

การปฏิรูปการศึกษาครั้งใหม่ ในยุคที่เทคโนโลยีดิจิทัลได้กลืนกินสังคมโลกในทุกบริบทอย่างในปัจจุบันนั้น การออกแบบการเปลี่ยนแปลงระดับปฏิรูปทั้งหมด จำเป็นต้องเชื่อมโยงบริบททางการศึกษาเข้ากับแพลตฟอร์มดิจิทัล ให้ถึงขั้นที่สามารถใช้ประโยชน์สูงสุดจากศักยภาพของดิจิทัล ไปสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ได้ดีกว่าเป้าหมายเดิมอย่างที่เคยเป็นมา

More »
Young student doing homework at home

Family Engagement in Education… การมีส่วนร่วมของครอบครัวในการศึกษา #ReDucation

นักวิจัยทางการศึกษาจาก Waterford Institute พบความเชื่อมโยงระหว่างการมีส่วนร่วมของครอบครัวและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากกรณีศึกษาที่แตกต่างกันราว 50 บริบทเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง… ซึ่งการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง พบสมรรถนะของนักเรียนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะ และ ความร่วมมือระหว่างผู้ปกครองในระหว่างที่บุตรหลานเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา กลายเป็นรากฐานสำคัญต่อความสำเร็จของนักเรียน และ โอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในอนาคต

More »
ADDIE Model

ADDIE Instructional Design… การออกแบบระบบการศึกษาที่ไม่มีวันจะกลับไปเหมือนเดิม #ReDucation

การพัฒนาเครื่องมือทางการศึกษาในยุคดิจิทัล อันจำเป็นต้องข้ามการนำผู้สอนกับผู้เรียนมาไว้ด้วยกัน แล้วทดแทนด้วย ระบบการเรียนการสอน หรือ Instructional Systems ซึ่งกลไกและทรัพยากรทางการศึกษาทั้งหมดจะถูกปรับให้ “มีข้อมูล และหรือ เป็นข้อมูลดิจิทัล” ที่ง่ายต่อการจ่ายแจกแลกเปลี่ยนในระบบ…

More »
Assessment

Effective eLearning Assessments Design… ออกข้อสอบออนไลน์อย่างไรให้เข้าท่า #ReDucation

ระบบการศึกษาควรยึดถือ “การสอบ” อย่างเข้มข้นต่อไป หรือ เดินหน้าไปพิจารณา “การประเมินความรู้” ด้วยแนวทางที่ สามารถวัดความรู้ความเข้าใจได้แม่นยำกว่าเดิม แต่ยืดยุ่นต่อผู้รับการประเมินอย่างเหมาะสม… สามารถใช้ประเมินได้ทั้งความรู้ และ ทักษะ… โดยให้ความเสมอภาคเป็นธรรมกับทุกคนที่ถูกประเมิน หรือ ทุกคนเข้าสอบได้ไม่ต่างกัน แม้บริบทจะแตกต่างกัน

More »