Sustainable Aviation Fuel… เชื้อเพลิงการบินเพื่อความยั่งยืน #FutureTransportation

ElectroFuels หรือ e-Fuels จะเป็น “เชื้อเพลิงสังเคราะห์ หรือ Synthetic Fuels ที่สามารถทดแทนเชื้อเพลิงจากการกลั่นปิโตรเลียม” ซึ่งอาศัยกระบวนการทางเคมีในการควบแน่น “คาร์บอนไดออกไซด์ หรือ คาร์บอนมอนอกไซด์ เข้ากับ ไฮโดรเจน” โดยนักวิทยาศาสตร์ใช้คาร์บอนไดออกไซด์ และหรือ คาร์บอนมอนอกไซด์จากการดักจับไอเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม กับ ไฮโดรเจนที่ได้จากการแตกตัวของแอมโมเนียด้วยแสงอาทิตย์… ทำให้ได้เชื้อเพลิงที่ได้มีคุณสมบัติเทียบเท่า Kerosene หรือ น้ำมันก๊าด ที่สามารถทดแทนน้ำมันก๊าดสำหรับอุตสาหกรรมการบินได้อย่างดี… ชื่อเชื้อเพลิงชนิดใหม่อย่าง e-Kerosene หรือ Electro Kerosene จึงได้รับความสนใจในอุตสาหกรรมการบินอย่างมาก

More »