Empathy First Leadership… ภาวะผู้นำแบบใส่ใจเป็นอันดับแรก #ExtremeLeadership

ความใส่ใจเป็นการให้ที่ดีต่อความสัมพันธ์ทุกรูปแบบ เพราะความใส่ใจ หรือ Empathy เป็นวิธิคิดต่อคนอื่น “ด้วยความเข้าใจความต่าง” ที่คนเราไม่มีทางจะเหมือนกันได้ทุกอย่าง และ เป็นวิธีปฏิบัติต่อคนอื่นอย่างเข้าใจและให้เกียรติไปพร้อมๆ กัน… โดยมีความเข้าใจอย่างจริงใจในข้อจำกัดของคนอื่น ซึ่งหลายกรณีของข้อจำกัดสำหรับหลายๆ คนมักจะเป็น “ข้อบกพร่อง” ที่เปลี่ยนแปลงอะไรได้ไม่มาก แม้แต่เจ้าตัวเองก็ยังต้อง “ทำใจยอมรับ” ความบกพร่องให้ได้ไม่ต่างจากการยอมรับความพิการของตัวเองที่ต้องรับสภาพกันไปชั่วชีวิตก็มี

More »

Prosocial Behavior… พฤติกรรมเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และช่วยเหลือผู้อื่น #BehaviouralInsights

พฤติกรรมเอื้อเฟื้อแบ่งปันผู้อื่น หรือ Prosocial Behavior ในลักษณะอยากให้ หรือ อยากช่วย หรือ เป็นห่วงเป็นใย ใส่ใจผลกระทบ คำนึงถึงความเป็นอยู่ของผู้อื่น เกรงใจ เคารพสิทธิ์และสวัสดิภาพของผู้อื่น… อันเป็นพฤติกรรมทางสังคมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น และหรือ สังคมโดยรวม ซึ่งชัดเจนว่ามีแรงจูงใจมาจากความใส่ใจ หรือ Empathy ที่เป็นทักษะทางสังคมที่คิดและกังวลเกี่ยวกับความสุข กับ สวัสดิภาพ และ สิทธิของผู้อื่น

More »

Attending and Empathy… ความน่ารำคาญและความใส่ใจ #SelfInsight

เมื่อพูดถึงคำว่า “ความใส่ใจ” ในบริบทของภาษาไทยที่นิยามถึง… การที่คนๆ หนึ่ง “คิดและทำ” หลายอย่างเพื่อคนอื่น หรือ ทำให้คนอื่นโดยหวังว่า หรือ เชื่อว่ามันจะดีกับผู้รับ… ซึ่งถ้าเป็นความใส่ใจภายใต้ “ความเข้าใจความต้องการของผู้รับ” อย่างแท้จริง… เรื่องดีงามบนสายสัมพันธ์ก็มักจะเข้มแข็งยิ่งกว่าเดิมมาก… แต่ถ้าเป็นการ “คิดและทำ” อะไรที่คนรับไม่ต้องการด้วยเหตุผล หรือ เงื่อนไขแบบใดก็ตามแต่ สิ่งที่คิดและทำโดยเชื่อว่าเป็นการใส่ใจก็มีโอกาสจะกลายเป็นความน่ารำคาญ หรือ กลายเป็นเงื่อนไขบั่นทอนความสัมพันธ์ให้แย่ลงได้เช่นกัน

More »
Photo by cottonbro from Pexels

Aggression… ก้าวร้าวรุนแรง #SelfInsight

ความก้าวร้าว หรือ Aggression ซึ่งเป็นพฤติกรรมพร้อมเจตนาที่มุ่งทำร้าย หรือ ทำลายผู้อื่นด้วยวิธีการมากมาย… จึงเป็นรากฐานของความรุนแรงที่มนุษย์มักจะปฏิบัติต่อกัน เมื่อสัญชาตญาณถูกกระตุ้น และ กลไกเชิงสังคมและความสัมพันธ์อยู่ในเงื่อนไขที่ควบคุมความก้าวร้าวไว้ไม่ได้อีก

More »
Leader

Leadership 2021… นำเป็นคือตัดสินใจเป็น

ความยากของการตัดสินใจในยุคที่ต้องเผื่อเหลือเผื่อขาดไปกับ VUCA World หรือ โลกที่ความผันผวนไม่แน่นอนและซับซ้อนคลุมเครือกลายเป็นเรื่องปกติไปแล้วนั้น… การตัดสินใจแบบสร้างทางเลือกไว้ล่วงหน้า พร้อมกำหนดเงื่อนไขการใช้ทางเลือกเอาไว้ล่วงหน้า ดูเหมือนจะเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่หลายคนเลือกใช้ในยามนี้

More »
Self Awareness

Self Awareness… ด่านแรกของการเปลี่ยนตัวตนให้ดีขึ้น

การมี Self Awareness จะทำให้เรามีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้น… เข้าสังคมได้ดีขึ้น… แสดงออกทางอารมณ์อย่างเหมาะสมขึ้น และมองโลกในแง่ดีได้มากขึ้น

More »