Automatic Recording Teaching Platform and Micro-Teaching 5 Star Theory… แพลตฟอร์มบันทึกการสอนอัตโนมัติ และ การสอนแบบแบ่งย่อยด้วยทฤษฎี 5 ดาว #ReDucation

เทคโนโลยีทางการศึกษาในห้วงเวลาที่วิวัฒนาการของซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ กับ เทคโนโลยีขั้นสูง หรือ Advanced Technology ได้ผูกพันกับชีวิตประจำวันของพวกเราอย่างเข้มข้น ซึ่งความก้าวหน้าเหล่านี้ได้บีบเค้นให้ “บริบท” ที่เกี่ยวข้องกิจกรรมทุกอย่างในชีวิตประจำวันของผู้คน ต้องวิวัฒนาตามความก้าวหน้าที่ยั้งไม่หยุดเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง และ ผลักดันการเปลี่ยนแปลงอย่างลึกซึ้งถึงรากฐานชีวิตทุกด้าน… โดยเฉพาะด้านที่เกี่ยวกับการเรียนรู้ และ การพัฒนาตัวเอง หรือที่เรียกว่าด้าน “การศึกษา” ให้วิวัฒน์จนตามทันเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าไปไม่หยุดหย่อน ซึ่งนักวิจัย และ นักเทคโนโลยีทางการศึกษาได้ริเริ่ม และ หาทางหลอมรวมเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ากับหลักการ และ ทฤษฎีทางการศึกษากันอย่างคึกคัก

More »