Organic Smoothies

แผนธุรกิจน้ำปั่นผลไม้ Fresh and Enjoy Style Smoothie #Saturday SME

ประเด็นคือ แผนการทำธุรกิจเครื่องดื่มสุขภาพจากผักผลไม้ มีความน่าสนใจทุกยุคทุกสมัย มีความง่ายในการเริ่มธุรกิจ และมีความยากในการทำยอดขายที่ต้องรู้จักลูกค้าอย่างดีจึงจะดำเนินธุรกิจต่อเนื่องได้จริง

More »