ทักษะ 9 ด้านที่สามารถพัฒนาผ่าน Executive Function ตั้งแต่วัยหัดเดิน #ReDucation

Executive Functions หรือ EF หรือ สมองการจัดการ อันเป็นกระบวนการทางสมองที่ฟังก์ชั่นอยู่ภายในสมองส่วนหน้า หรือ Frontal Lobe… ซึ่งสมองส่วนหน้าจะฟังก์ชั่นการเคลื่อนไหว บุคลิกภาพ การตัดสินใจ การควบคุมอารมณ์ การได้กลิ่น และ บริเวณสมองส่วนหน้าที่เรียกว่า Broca’s Area จะฟังก์ชั่นการพูดและทักษะสื่อสารที่สัมพันธ์กันด้วย… โดยมีฟังก์ชั่นการจัดการ หรือ Executive Functions เป็นศูนย์กลางของฟังก์ชั่น หรือ กลไกการทำงานทั้งหมดของสมองคิด หรือ สมองส่วนหน้า… ซึ่งเติบโตสูงสุดในวัยทารกอายุ 5 เดือนถึง 6 ขวบปีที่พ่อแม่ และ นักการศึกษาปฐมวัยไม่ควรพลาดแม้แต่นาทีเดียว

More »