Gaslighting… ปั่นหัวให้หัวปั่น #SelfInsight 

Gaslighting หรือ Gaslight Relationship เป็นรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่ฝ่ายหนึ่ง “ปั่นหัว” ให้อีกฝ่ายหนึ่งเกิดความสงสัย หรือ หวาดระแวงในตรรกะของเหตุการณ์ โดย “ฝ่ายที่ใช้จิตวิทยาปั่นหัว” จะจงใจบิดเบือนเหตุและผลของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปแล้ว “ด้วยมุมมองใหม่” ที่ตนได้ประโยชน์ที่สุดอยู่ฝ่ายเดียว… ซึ่งถ้าเป็นเหตุการณ์ หรือ สถานการณ์ที่ปรากฏเป็นความเสียหายผิดพลาดต่อชีวิตทรัพย์สิน “ฝ่ายที่ถูกปั่นหัว” ก็มักจะถูกทำให้ยอมรับว่าเป็นความผิดพลาดเสียหายจากตนโดยปริยาย หรือ เถียงไม่ออกเป็นส่วนใหญ่… หรืออาจจะหนักหนากว่านั้นถึงขั้นทำให้ “ฝ่ายที่ถูกปั่นหัวกลายเป็นเหยื่อคำลวง” จนชีวิตจิตใจยับเยินไปหมดสิ้นก็ได้

More »