56-1 ONE REPORT กับรายงานความยั่งยืน #SustainableFuture

ข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยการกำหนดให้มีการ “รวม” แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี แบบ 56-1 และ รายงานประจำปี แบบ 56-2 ให้เหลือเพีย “รายงานเดียว หรือ 56-1 One Report” ที่ได้ปรับปรุงให้มีการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนที่รวมอยู่ในกระบวนการทางธุรกิจ หรือ ESG In-Process สำหรับบริษัทจดทะเบียน… ให้เปิดเผยข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การเคารพสิทธิมนุษยชน และการมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

More »