Gratitude Experience… ประสบการณ์ดีๆ ที่มีค่า #SelfInsight

ประเด็นก็คือ… เราสามารถรักษาความรู้สึกขอบคุณเอาไว้กับตัวได้ตลอดชีวิตในรูปของ “ความกตัญญูรู้คุณ”  ทั้งที่เป็นความกตัญญูรู้คุณต่อคน หรือ ต่อสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ที่คนๆ หนึ่งจะผูกตัวเองเข้ากับประสบการณ์ “รู้สึกดี” ที่ผ่านเข้ามาในชีวิต… ซึ่งจะกลายเป็นชีวิตที่มีแต่เรื่องดีๆ ให้จดจำสะสมเพิ่มขึ้นได้เรื่อยๆ

More »