Green Ocean Strategy… กลยุทธ์น่านน้ำสีเขียว #SaturdayStrategy

ในบรรดากลยุทธ์น่านน้ำ หรือ Ocean Strategy ทั้ง 4 ที่มี Red Ocean… Blue Ocean… Green Ocean และ White Ocean Strategy นั้น… Green Ocean Strategy กับ White Ocean Strategy ถือว่าเป็นกลยุทธ์ความยั่งยืนที่เหนื่อยน้อย กำไรไม่มาก แต่อยู่ได้ยาวนาน… โดยกลยุทธ์น่านน้ำสีเขียวจะมุ่งไปที่สิ่งแวดล้อม กับ ระบบนิเวศน์ และ สุขภาพกายใจของผู้คนที่เกี่ยวข้องและมีส่วนได้ส่วนเสีย ในขณะที่กลยุทธ์น่านน้ำสีขาว หรือ White Ocean Strategy จะมุ่งไปที่การดูแลสังคมโดยเน้นการไม่แสวงกำไร ซึ่งถือว่าไม่ง่ายสำหรับการทำธุรกิจในแบบ Social Enterprise และ NGO… กลยุทธ์องค์กรธุรกิจส่วนใหญ่ในปัจจุบันที่ไม่ได้มีเป้าหมายอะไรโดดเด่นเป็นพิเศษ… จึงไม่พลาดที่จะหันหา Green Ocean Strategy หรือ กลยุทธ์น่านน้ำสีเขียว โดยมีกระแสการส่งเสริมตามกรอบการพัฒนาความยั่งยืน หรือ SDGs หรือ Sustainable Development Goals ที่มีทั้งตัวอย่าง และ รายละเอียดมากมายให้สืบค้นอ้างอิง

More »

Green Ocean SMEs… ทำธุรกิจในน่านน้ำสีเขียวกันเถอะ #RederSMEs

ผลกระทบจากปัญหาโลกร้อน และ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแบบที่ทุกคนรู้สึกได้อย่างทุกวันนี้ กำลังกลายเป็นปัจจัยสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค ให้หันไปในทิศทางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น และ ทำให้เกิด Green Consumers โดยปรากฏเป็นอุปสงค์ต่อสินค้าสีเขียว หรือ Demand of Green Products ซึ่งผู้บริโภคได้ใช้ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้า หรือ บริการเข้ามาเป็นตัวแปรหลักอีกหนึ่งตัวในการตัดสินใจซื้อ–ขาย–จ่าย–ใช้ อันเป็นวิถีการบริโภคภายใต้แนวทาง “ยั่งยืน” ที่ไม่ได้สนใจแต่เรื่องราคา และ คุณภาพอีกแล้ว

More »