Green Ocean SMEs… ทำธุรกิจในน่านน้ำสีเขียวกันเถอะ #RederSMEs

ผลกระทบจากปัญหาโลกร้อน และ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแบบที่ทุกคนรู้สึกได้อย่างทุกวันนี้ กำลังกลายเป็นปัจจัยสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค ให้หันไปในทิศทางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น และ ทำให้เกิด Green Consumers โดยปรากฏเป็นอุปสงค์ต่อสินค้าสีเขียว หรือ Demand of Green Products ซึ่งผู้บริโภคได้ใช้ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมของสินค้า หรือ บริการเข้ามาเป็นตัวแปรหลักอีกหนึ่งตัวในการตัดสินใจซื้อ–ขาย–จ่าย–ใช้ อันเป็นวิถีการบริโภคภายใต้แนวทาง “ยั่งยืน” ที่ไม่ได้สนใจแต่เรื่องราคา และ คุณภาพอีกแล้ว

More »