Carbon Capture and Storage

CCS… เทคโนโลยีการดักจับและจัดเก็บคาร์บอน #GreenEconomy

เทคโนโลยีที่โรงไฟฟ้าถ่านหินทั่วโลกใช้อัพเกรดเพื่อลบปมด้อยเรื่องก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือ CO2 จากการเผาถ่านหินต้มน้ำเอาไอดง หรือ ไอน้ำยิ่งยวดเพื่อใช้กับเครื่องกังหันไอน้ำ หรือ Steam Turbine ก็คือ… เทคโนโลยีการดักจับและการจัดเก็บคาร์บอน หรือ Carbon Capture and Storage หรือ CCS… หรือ การดักจับและการแยกเก็บคาร์บอน หรือ Carbon Capture and Sequestration

More »
Green Environment

คู่มือตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมิน ธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน ปี 2563

ประเทศไทยมีการผลักดันนโยบายส่งเสริมสนับสนุน Green Supply Chain และ Green Value Chain ผ่าน องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก องค์การมหาชน ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการออกหนังสือรับรองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้ประโยชน์ทางธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจที่มีเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมเป็นตัวแปรในการดำเนินกิจการ ที่คู้ค้าหรือตลาดเป้าหมาย ระบุไว้ชัดเจนเป็นแนวนโยบาย

More »