Hydrometallurgical Process and Urban Mining… กระบวนการทางโลหวิทยาการละลาย และ การทำเหมืองในเมือง

แร่ธาตุกับโลหะหายาก รวมทั้งทรัพยากรที่ได้จากกระบวนการทำเหมืองแร่ หรือ Mining ซึ่งข้อเท็จจริงเรื่องการทำลายสิ่งแวดล้อมจากกิจการเหมืองแร่ทุกรูปแบบ ล้วนถูกข้ออ้างทางเศรษฐกิจ และ ความจำเป็นเชิงวิทยาการในสาขาที่เกี่ยวข้อง… กดดันให้การยกประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับกิจการเหมืองแร่นั้นๆ ถูกเบี่ยงเบนให้ต้องหาทางแก้ปัญหาแบบไหนก็ได้ตราบเท่าที่ยังสามารถ “สมยอม” ให้ขุดโลกหาแร่กันต่อไป… ซึ่งแนวทางที่วงสนทนาด้านสิ่งแวดล้อมใหญ่ๆ ทั่วโลกได้พูดถึงแร่ธาตุกับโลหะหายากได้ปรากฏท่าทีเรื่อง Recycle ขยะโลหะ และ การสกัดแร่ธาตุจากขยะอย่างจริงจัง โดยมีแนวคิดการทำเหมืองในเมือง หรือ Urban Mining ถูกแนะนำ และ ค้นคว้าให้กระบวนการนำใช้แร่ธาตุกับโลหะหายากที่ถูกขุดขึ้นมาแปรรูปใช้ประโยชน์ไปแล้วอย่างน้อยหนหนึ่ง ให้สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจได้อีกครั้งอย่างสมบูรณ์

More »
Carbon Capture and Storage

CCS… เทคโนโลยีการดักจับและจัดเก็บคาร์บอน #GreenEconomy

เทคโนโลยีที่โรงไฟฟ้าถ่านหินทั่วโลกใช้อัพเกรดเพื่อลบปมด้อยเรื่องก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือ CO2 จากการเผาถ่านหินต้มน้ำเอาไอดง หรือ ไอน้ำยิ่งยวดเพื่อใช้กับเครื่องกังหันไอน้ำ หรือ Steam Turbine ก็คือ… เทคโนโลยีการดักจับและการจัดเก็บคาร์บอน หรือ Carbon Capture and Storage หรือ CCS… หรือ การดักจับและการแยกเก็บคาร์บอน หรือ Carbon Capture and Sequestration

More »
Green Environment

คู่มือตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมิน ธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน ปี 2563

ประเทศไทยมีการผลักดันนโยบายส่งเสริมสนับสนุน Green Supply Chain และ Green Value Chain ผ่าน องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก องค์การมหาชน ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการออกหนังสือรับรองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้ประโยชน์ทางธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจที่มีเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมเป็นตัวแปรในการดำเนินกิจการ ที่คู้ค้าหรือตลาดเป้าหมาย ระบุไว้ชัดเจนเป็นแนวนโยบาย

More »