Collaboration Teamwork… สร้างและดูแลทีมทำงานแบบสานแรงรวมใจ #ExtremeLeadership

Collaboration Teamwork นั้นไม่ง่ายที่จะสร้าง และ ดูแลให้อยู่ในสถานะร่วมกันทำงานจริงๆ และ ผูกพันธ์รักใคร่ไว้ใจกันได้จริง… ซึ่งต้องใช้ผู้นำที่มีทักษะการจัดการทีมอย่างครบเครื่องทั้ง Soft Skills กับ Hard Skills และ Digital Workplace Tools แบบที่เหมาะสมกับเป้าหมาย และ บริบทของทีม โดยยังจะต้องสอดคล้องกับโครงสร้างองค์กร และ บริบททางการจัดการทรัพยากรมนุษย์อีกด้วย

More »