Hijack Marketing… กลยุทธ์การชิงใช้ความน่าสนใจ #SaturdaysStrategy

ในบรรดากลยุทธ์ทางการตลาดที่นักการตลาดนิยมงัดออกมาใช้เพื่อ “ชิง” ความสนใจจากลูกค้าเป้าหมาย ซึ่งจะนำไปสู่ยอดขายที่เพิ่มขึ้น หรือแม้แต่นำไปสู่การสร้าง Brand Image จนลูกค้าถูกตรึงความสนใจต่อสินค้า และ แบรนด์จนถึงโอกาสทางธุรกิจให้ได้… กลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดที่เรียกว่า Hijack Marketing ซึ่งใช้แนวทางการชิงเอา “ชื่อเสียง และ การรับรู้ของแบรนด์อื่น หรือ สินค้าอื่นที่ประสบความสำเร็จอยู่เดิม… มาใช้เป็นกลยุทธ์การโฆษณาสินค้าและบริการของตน”

More »