Homeschool

ริเริ่มจัดตั้ง Homeschool ในประเทศไทย

การจดทะเบียน Homeschool ก็เพื่อให้ “สามารถจัดการเรียนรู้โดยได้รับวุฒิการศึกษาตามระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน” ตั้งแต่อนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 และได้รับสิทธิที่พึงได้ต่างๆ ตามกฎหมาย เช่น สิทธิในการรับเงินสนับสนุนการศึกษา สิทธิในการสอบโอเน็ต สิทธิในการเรียน รด. หรืออื่นๆ ด้วย

More »
Homeschooling

Homeschool Thailand… การศึกษาโดยครอบครัว

Homeschool ในประเทศไทยไม่ได้เป็นของใหม่ แถมยังเป็นระบบที่มีมานาน โดยไม่ถูกพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ในกิจการการศึกษาโดยครอบครัว เพื่อให้เป็นทางเลือกกับพ่อแม่ผู้ปกครองที่เจอข้อจำกัดใดๆ ส่วนใหญ่จึงยังต้องโอบอุ้มการได้ไปโรงเรียนของลูกหลาน โดยตัดภาระและวาระอื่นๆ ที่เป็นอุปสรรคของการได้ไปโรงเรียนของบุตรหลานทั้งหมด… ซึ่งในนั้นก็อาจจะเป็นโอกาสอื่นๆ ของครอบครัวด้วยเหมือนกัน

More »