Interactive Video

Interactive Video For Business… ขั้นกว่าของการใช้วิดีโอทำธุรกิจ

Interactive Video มีการประยุกต์ใช้ทางธุรกิจกันหลายมิติ ตั้งแต่งานฝึกอบรมภายใน ซึ่งก็คือการใช้แบบ eLearning… ไปจนถึงการใช้สร้างปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า หรืองาน CRM กระทั่งงานวิจัยเชิงธุรกิจ รวม Corporate Data Mining บางกรณีได้ด้วย

More »