HR Analytics… เครื่องมือจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ต้องมี #TeamBuilding

กิจการของ HR ยุคใหม่จึงจำเป็นจะต้องทำงานกับ “ข้อมูล” ของพนักงาน และ เส้นทางความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน หรือ Career Path ของพนักงานเป็นรายบุคคล ครอบคลุมการรวบรวมข้อมูล และ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประเมินพนักงานตั้งแต่ก่อนการจ้างงาน ระหว่างการทำงาน และ หลังการลาออกหรือเลิกจ้าง

More »