VR Headset for Education

Online Education Platform For Kids… ที่เรียนออนไลน์สายเด็ก

eLearning สำหรับเด็กและเยาวชน ที่จัดการเรียนการสอนและส่งเสริมพัฒนาการกันมาบนฐาน Humanistic Learning Theory ที่เชื่อว่ามนุษย์เรียนรู้จากมนุษย์ดีที่สุด ซึ่งทำให้ประเด็น Technology Based Instruction ได้รับ “การยอมรับอย่างมีเงื่อนไข” จากผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาทั่วโลกมาช้านาน ทั้งๆ ที่ผู้ทรงคุณวุฒิเหล่านั้นล้วนใช้จ่ายเพื่อศึกษาดูงาน Technology Based Instruction ที่น่าสนใจ รวมทั้งทดลองและทดสอบมากมายเพื่อยืนยันความเชื่อว่า Humanism มีจุดสมดุลย์ทางการศึกษา หรือ Effective Learning Equilibrium ที่สุดแล้ว…

More »