Hydrometallurgical Process and Urban Mining… กระบวนการทางโลหวิทยาการละลาย และ การทำเหมืองในเมือง

แร่ธาตุกับโลหะหายาก รวมทั้งทรัพยากรที่ได้จากกระบวนการทำเหมืองแร่ หรือ Mining ซึ่งข้อเท็จจริงเรื่องการทำลายสิ่งแวดล้อมจากกิจการเหมืองแร่ทุกรูปแบบ ล้วนถูกข้ออ้างทางเศรษฐกิจ และ ความจำเป็นเชิงวิทยาการในสาขาที่เกี่ยวข้อง… กดดันให้การยกประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับกิจการเหมืองแร่นั้นๆ ถูกเบี่ยงเบนให้ต้องหาทางแก้ปัญหาแบบไหนก็ได้ตราบเท่าที่ยังสามารถ “สมยอม” ให้ขุดโลกหาแร่กันต่อไป… ซึ่งแนวทางที่วงสนทนาด้านสิ่งแวดล้อมใหญ่ๆ ทั่วโลกได้พูดถึงแร่ธาตุกับโลหะหายากได้ปรากฏท่าทีเรื่อง Recycle ขยะโลหะ และ การสกัดแร่ธาตุจากขยะอย่างจริงจัง โดยมีแนวคิดการทำเหมืองในเมือง หรือ Urban Mining ถูกแนะนำ และ ค้นคว้าให้กระบวนการนำใช้แร่ธาตุกับโลหะหายากที่ถูกขุดขึ้นมาแปรรูปใช้ประโยชน์ไปแล้วอย่างน้อยหนหนึ่ง ให้สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจได้อีกครั้งอย่างสมบูรณ์

More »