Hyper Personalization

Hyper Personalization… ข้อมูลลูกค้าแบบเจาะจงลงลึก

เมื่อใกล้จะถึงปี 2020 เข้ามาทุกวัน ในแวดวงธุรกิจและการตลาดมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลถึงอนาคตอันใกล้ ที่ธุรกิจน้อยใหญ่ต่างก็มองหากลยุทธ์และแนวทาง ที่จะพาธุรกิจของตัวเองฝ่าด่านการแข่งขันเพื่อเข้าไปอยู่ในการตัดสินใจซื้อของลูกค้าให้ได้

More »