HyperAwareness… ตระหนักอย่างลึกซึ้ง #ExtremeLeadership

การเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นเรื่องยาก แต่ที่ยากกว่าถึงขั้นเป็นไปไม่ได้ก็คือการหลีก และ เลี่ยงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดกับทุกสิ่งและทุกผู้ทุกคน… ทั้งที่ถูกเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติ และ ที่ถูกเปลี่ยนแปลงเพราะเกิดการขับเคลื่อนผลักดันจากเงื่อนไขบางอย่างที่ส่งผลถึงการเปลี่ยนแปลงโดยตรง และ ที่เกิดเป็นการเปลี่ยนแปลงโดยผลกระทบ

More »