Benz Patent Motorwagen

A Brief History of Car

รถยนต์ หรือ Car ถือเป็นสิงประดิษฐ์เพื่อใช้เป็นยานพาหนะ หรือ Vehicle เพื่อการเดินทางและขนส่งที่มีพัฒนาการต่อมาจากรถม้า รถยนต์โดยนัยจึงหมายถึงยานพาหนะที่ใช้เครื่องยนต์ขับเคลื่อน ซึ่งปัจจุบันรถยนต์ส่วนมากได้รับการออกแบบอย่างซับซ้อนในทางวิศวกรรม และมีหลากหลายประเภทตามความเหมาะสมของการใช้งาน และถือเป็นพัฒนาการสำคัญที่พาอารยธรรมมนุษย์ มาไกลกว่าสิ่งมีชิวิตสายพันธ์อื่นบนโลกใบนี้

More »