ทรัพยากรทางการศึกษาในยุค Lifelong Learning และ Knowledge Economy #ReDucation

ข้อถกเถียงเรื่องความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และ แนวทางการสร้างความยั่งยืนบน เศรษฐกิจฐานความรู้ หรือ Knowledge Economy หรือ Knowledge Based Economy… ซึ่งองค์ความรู้ที่อยู่ในรูปของทรัพยากรทางการศึกษา และ เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ได้กลายเป็น “บริการ” สาขาหนึ่งในกลไกทางเศรษฐกิจที่ชัดเจนว่า… มีต้นทุนและค่าใช้จ่ายเพื่อนำเสนอบริการทั้งหมดให้คนได้เรียนรู้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์อย่างชัดเจน… ซึ่งต้นทุนการจัดการศึกษาที่แพงขึ้นตลอดเวลานี่เองที่กลายเป็นอุปสรรคสำคัญเมื่อต้องเอ่ยคำว่า “เท่าเทียม และ เหลื่อมล้ำ” ในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาทั่วโลก… 

More »