Sustainable Development Goals 4… กรอบการพัฒนาความยั่งยืนด้านการศึกษา #ReDucation

เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือ SDGs หรือ Sustainable Development Goals อันเป็นโครงการระดับโลก 17 เป้าหมายโดยสมัชชาสหประชาชาติตั้งขึ้นในปี 2015 โดยมุ่งบรรลุทุกเป้าหมายภายในปี 2030 ซึ่งประเทศสมาชิกขององค์การสหประชาชาติทุกประเทศต่างก็เห็นพ้องต้องกันในทุกเป้าหมาย และ รายละเอียด… กล่าวเฉพาะเป้าหมายที่ 4 หรือ Goal 4 ที่ว่าด้วย Quality Education อันเป็นสาระสำคัญเพื่อผลักดันกลไกคุณภาพทางการศึกษาเข้าสู่แนวทางยั่งยืน… ซึ่งท้าทายระบบนิเวศทางการศึกษาบนความเหลื่อมล้ำอย่างในปัจจุบันอย่างมาก

More »