กลยุทธ์การสร้างความปรองดองในองค์กร #SaturdayStrategy

ประเด็นก็คือ… ในที่ทำงานทุกแห่งล้วนมีโครงสร้างการจัดการผลตอบแทนต่อคนทำงานในแบบของตน… ซึ่งมักจะให้ผลตอบแทนได้ไม่ทั่วถึงต่อความพึงพอใจของทุกคนไม่ต่างกันทั้งองค์กรเล็กและใหญ่… ในทุกๆ ที่ทำงานจึงมีการ “แย่งชิงผลตอบแทน” ผ่านความพยายามที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการโครงสร้างผลตอบแทนที่ต้องใช้ และ ต้องได้ “อำนาจการตัดสินใจ” เพื่อให้ตนเข้าถึงผลตอบแทนที่เหนือกว่า และ อำนาจมักมีไม่พอสำหรับทุกคน จนทุกคนที่ต้องการอำนาจดังว่านั้นจำต้องแย่งชิง… ซึ่ง “ท่าทีและวิธีในการแย่งชิง” มักจะเข้มข้นเบี่ยงเบนเมื่อผ่านการแย่งชิงกันไปมา และ มักจะกลายเป็นความขัดแย้งที่หาสาเหตุไม่เจออีกเลย กระทั่งเห็นเป็นการแบ่งฝักแบ่งฝ่าย ท่ามกลางบรรยากาศที่ไม่เป็นมิตรต่อกันในที่ทำงานอย่างชัดเจน

More »

Care and Growth Leadership Framework… ภาวะผู้นำแบบใส่ใจและส่งเสริมความก้าวหน้า #ExtremeLeadership

งานวิจัยด้าน HR ของ Etsko Schuitema ในฐานะนักวิจัยของ Minerals Council South Africa ซึ่งมอบหมายให้ Etsko Schuitema และ ทีมวิจัยค้นหาสาเหตุที่ทำให้เกิดความขัดแย้งของพนักงานเหมืองแร่ของสมาชิก… ผลการสำรวจครั้งนั้นพบตัวแปร และ พฤติกรรมการจัดการที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งในที่ทำงานน้อยลง… เต็มใจช่วยกันทำงานมากขึ้น… ความภักดีและไว้วางใจต่อฝ่ายบริหารอย่างสำคัญอยู่ 2 ตัวแปรคือ ความใส่ใจ หรือ Care และ ความก้าวหน้า หรือ Growth…

More »

Lead by Example… นำแบบทำให้ดู #ExtremeLeadership

ภาวะผู้นำมักจะถูกท้าทายด้วยความคิดเห็นจากทัศนคติที่แตกต่างจากคนอื่นๆ ที่ควรจะคิดเห็นสอดคล้องกันบนเป้าหมายเดียวกัน ซึ่งความคิดเห็นแตกต่างที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งด้วยธรรมชาติของความหลากหลายนี้ ได้นำไปสู่ความขัดแย้งมากมาย และ นำมาซึ่งความล้มเหลวต่อเป้าหมายในที่สุด

More »

Well Functioning Teams… ทีมที่ร่วมงานกันได้อย่างดี #TeamBuilding

ทีมที่ประกอบขึ้นจากสมาชิกทีมที่สามารถ “ทำงานประสานกันได้ดี” จึงถูกเรียกว่า “Well Functioning Teams” ซึ่งหลักๆ จะเห็นสมาชิกทีมมีความรู้สึกภักดี และ มีความมุ่งมั่นหวังดีอย่างแรงกล้าต่อองค์กร… โดยทุกคนมีความเชื่อมั่น และ สนิทสนมกลมเกลียวกันอย่างแท้จริง และ เห็นความเต็มใจอย่างสม่ำเสมอที่จะเสียสละผลประโยชน์ส่วนตัวเพื่อผลประโยชน์ หรือ เป้าหมายที่ใหญ่กว่า

More »

Lead Without Experience… มือใหม่หัดเป็นผู้นำ #ExtremeLeader

ไม่ว่าจะเป็นทายาทเจ้าของธุรกิจที่เพิ่งจบใหม่ หรือ เป็นใครสักคนที่ได้เลื่อนขั้นขึ้นมาเป็นหัวหน้า หรือไปไกลถึงขั้นได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมบริหารครั้งแรกด้วยเหตุผลใดก็ตามแต่… บทบาทหน้าที่ใหม่ที่ถูกมอบหมายให้รับผิดชอบในชั้นนี้ มักจะถูกท้าทายจากเพื่อนร่วมงานที่ยัง “ไม่สามารถมอบความไว้วางใจ” ให้ได้ง่ายๆ ซึ่งความไว้วางใจจากเพื่อนร่วมงานนี้เองที่จะบ่งบอกสถานะการนำ และ เชื่อมโยงกับความสามารถในการทำหน้าที่ใหม่อย่างสำคัญ

More »

Narcissistic Leader… ผู้นำหลงตัวเอง #ExtremeLeadership

วัตถุประสงค์ระดับกลุ่มและระดับองค์กรนั้น ส่วนสำคัญในโครงสร้างทีมที่มีผลโดยตรงกับความสำเร็จอย่างสำคัญและขาดไม่ได้ก็คือ หัวหน้า หรือ ผู้นำ… แต่ก็มีไม่น้อยที่ความล้มเหลวเละเทะผิดแผนและพลาดเป้าเกิดมาจากหัวหน้า หรือ ผู้นำ… โดยเฉพาะผู้นำที่เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางด้วยความเชื่อมั่นว่าตนเองโดดเด่นกว่าคนอื่นๆ ในทีมทั้งหมด…

More »
Communication Scaled

Leader Communication Skills… #ExtremeLeadership

เครื่องมือหรือกลไกการสื่อสารต่างก็มีไว้เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างกันในทีม หรือ ในองค์กร ซึ่งถ้าเครื่องมือชนิดไหน ช่องทางไหน หรือ กลไกอะไรอย่างไรที่สามารถใช้บอกเล่าเก้าสิบระหว่างกันได้ง่าย ได้เร็ว และ ได้งานออกมาดี… ก็แค่ตกลงร่วมกันว่าจะใช้แอพอะไร หรือ โปรแกรมไหนบ้างเพื่อส่งผ่านข้อมูลและข้อความที่ต้องยึดถือและนำไปปฏิบัติเป็นหลัก

More »
Task Oriented Leadership

Task Oriented Leadership และการจัดการผ่านเทคโนโลยี #ExtremeLeadership

การติดตามงานในกิจการสมัยใหม่ที่นำเอาเทคโนโลยีเข้ามากำกับดูแลนั้น ส่วนสำคัญที่สุดก็คือการการปลดปล่อยภาระของผู้นำและหัวหน้างานออกจากหน้าที่ “ควบคุมดูแล และ กำกับรายละเอียดในการทำงาน” และนำเทคโนโลยีเข้ามา “ควบคุมดูแล” เรื่องเวลาหรือแม้แต่การตรวจรับส่งมอบงานในหน้าที่ของทุกคนแทน… ซึ่งผู้นำและหัวหน้างานจะถูกลดบทบาทลงให้เป็นเพียง “ผู้สนับสนุน หรือ พี่เลี้ยง” ในภาระงานที่ออกแบบดำเนินการผ่านระบบให้ได้มากที่สุด…

More »
Humble

Humble Leadership… อ่อนน้อมถ่อมอัตตา #ExtremeLeadership

การวางตัวแบบ Humble Leadership หรือ ภาวะการนำแบบอ่อนน้อมถ่อมตัว หรือ การวางตัวให้สมาชิกทีมไม่รู้สึกถูกคุกคาม… จึงเป็นคำแนะนำใหม่ในการรับบทบาทผู้นำ และ เทคนิคการใช้อำนาจในการนำ ไปสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งให้ทีม เพื่อให้ทีมได้ปลดปล่อยพลังใส่เป้าหมายร่วมกัน…

More »
Leadership Negotiation

Effective Leadership Negotiation Process… ขั้นตอนการเจรจาอย่างผู้นำที่สำเร็จ #ExtremeLeader

ทักษะการเจรจา และ ทักษะการต่อรอง จัดอยู่ในกลุ่ม Soft Skills ซึ่งเป็นทักษะด้านอารมณ์และสติปัญญา ที่ใช้ขับเคลื่อนตัวเองในบริบทต่างๆ โดยเฉพาะบริบทในการสื่อสารกับผู้อื่น ที่มุ่งเป้าโน้มน้าวการตัดสินใจ หรือ ขอความร่วมมือ รวมทั้งการคิดและออกแบบกลยุทธ์ ตลอดจนการตระเตรียมแผนการต่างๆ เพื่อให้สามารถจัดการเป้าหมายได้ตามที่คาดหวัง…

More »