Sustainable Housing… เคหะสถานบ้านเรือนอันยั่งยืน #SustainableFuture

ปัญหาเรื่อง “กิน–ใช้” ขั้นพื้นฐานที่เรียกว่าปัจจัย 4 อย่างอาหาร เครื่องนุ่งห่ม เวชภัณฑ์ และ ที่อยู่อาศัย ซึ่งมนุษย์หนึ่งคน “กิน–ใช้” ทรัพยากรในกลุ่มปัจจัย 4 ตลอดอายุขัยไปมากมาย โดยทั้งหมดได้สร้างผลกระทบถึงดินน้ำและสภาพอากาศจนมนุษยชาติ กับ สิ่งแวดล้อมรอบตัวได้เปลี่ยนแปลงมาถึงจุดที่ทุกคนมองเห็นหายนะอยู่เบื้องหน้าเหมือนกันหมด

More »