Comparing Anxiety… หวั่นไหวในสิ่งที่คนอื่นมี #SelfInsight

การเปรียบเทียบสิ่งที่ตนมีกับสิ่งที่ผู้อื่นมี และ จิตปรุงแต่งถึงสิ่งที่อยากมีเหมือนที่คนอื่นๆ เขามี… ในทางจิตวิทยาถือว่าเป็นธรรมชาติระดับสัญชาตญาณที่มีร่องรอยให้เห็นมาตั้งแต่วัยเตาะแตะ ซึ่งเด็กวัยหัดเดินส่วนใหญ่ก็มักจะสนใจของเล่นในมือเด็กคนอื่น และ แสดงพฤติกรรมอยากมีอยากได้ออกมาให้เห็นอย่างโจ่งแจ้งเสมอ ซึ่งการเติบโตแก่เฒ่าของคนๆ หนึ่งจะไม่สามารถลบ หรือ เปลี่ยนสัญชาตญาณพื้นฐานส่วนนี้ให้หายไปไหน เพียงแต่การเติบใหญ่แก่เฒ่าสำหรับคนที่ถูกพัฒนาความคิดและสติปัญญามาอย่างถูกต้อง ก็จะมีวิจารณญาณที่เหมาะสมต่อ “สิ่งที่ตนมี และ สิ่งที่ผู้อื่นมี” อย่างเข้าใจตามวุฒิภาวะ… แต่ความตึงเครียดในความคิดจิตใจที่มาจากการเปรียบเทียบถึง “สิ่งที่ตนมี และ สิ่งที่ผู้อื่นมี” สำหรับคนส่วนใหญ่ก็ยังเกิดขึ้นอยู่เสมอ… โดยเฉพาะการเปรียบเทียบปัญหาที่เกิดกับตน เทียบกับ ปัญหาแบบเดียวกันที่ไม่เคยเกิดกับคนอื่น

More »

Cognitive Dissonance… เมื่อข้อเท็จจริงที่รับรู้ไม่ลงรอยกับสิ่งที่เชื่อ #SelfInsight

ความเชื่อกับความเคยชินของทุกคนที่ “เกิดมานาน และ มีประสบการณ์มามาก” หลายความเชื่อถูกข้อมูลข่าวสารในยุคที่ข้อมูลสามารถอธิบาย บอกเล่า หรือ อาจจะถึงขั้นเปิดโปงข้อเท็จจริงอีกด้านที่ความเชื่อเก่าๆ ถูกหักล้างจน “ข้อมูลเก่าบนความเชื่อเดิม” ได้กลายเป็นข้อมูลบิดเบือน หรือ อาจจะถึงขั้นกลายเป็นข้อมูลเท็จไปเลยได้

More »
Pushing Big Rock Uphill

Effort Justification… เหตุแห่งความพยายาม #SelfInsight

ความพยายามของคนเราเป็น​​พฤติกรรมไม่ลงรอยกันของตัวตนกับความคิดตน โดยมีทฤษฎีความขัดแย้งทางปัญญา หรือ Cognitive Dissonance Theory ของ Professor Dr.Leon Festinger ซึ่งอธิบายว่า… มนุษย์มีความพยายามที่จะไม่ขัดแย้งกับตัวเอง ถึงขั้นที่การรับรู้ข้อมูลใหม่ๆ ที่ขัดแย้งความเชื่อในจิตใจตน ก็จะเกิดเป็นความขัดแย้งทางปัญญาเห็นเป็นความไม่สบายใจ และ หาทางลดระดับความขัดแย้งไม่ลงรอยกับความเชื่อนั้น โดยหลีกเลี่ยงข้อมูลความเชื่อที่จะสร้างความขัดแย้งทางปัญญาให้ตนเองทั้งหมด… นั่นทำให้ผู้คนส่วนใหญ่เชื่ออย่างไรก็เชื่ออย่างนั้น แม้ลึกๆ จะรู้อยู่เต็มอกว่าตนเชื่อมาผิดๆ

More »