Interactive Video

Interactive Video For Business… ขั้นกว่าของการใช้วิดีโอทำธุรกิจ

Interactive Video มีการประยุกต์ใช้ทางธุรกิจกันหลายมิติ ตั้งแต่งานฝึกอบรมภายใน ซึ่งก็คือการใช้แบบ eLearning… ไปจนถึงการใช้สร้างปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า หรืองาน CRM กระทั่งงานวิจัยเชิงธุรกิจ รวม Corporate Data Mining บางกรณีได้ด้วย

More »
MarTech 2020

Marketing Technology… เมื่อปลาเร็วกินปลาช้า

ในโลกธุรกิจ… สุภาษิตอย่าง “ปลาใหญ่กินปลาเล็ก” เคยเป็นจริงมานานจนกระทั่งการมาถึงของ Digital Era ที่ปลาตัวขนาดไหนก็ไม่สำคัญเท่าความเร็ว จนเกิดสุภาษิตใหม่ขึ้นในโลกธุรกิจที่ใครได้ยินก็ต้องอึ้ง!

More »

Marketing Automation การตลาดอัตโนมัติ

ในยุคดิจิตอลอย่างปัจจุบัน การทำธุรกิจและเริ่มธุรกิจในทัศนะของผมเป็นเรื่องง่ายกว่าแต่ก่อนมาก เพราะหัวใจของธุรกิจคือการขายและลูกค้า ซึ่งดิจิตอลไลฟ์สไตล์สามารถต่อตรงจากธุรกิจ ไปถึงลูกค้าโดยตรงผ่านช่องทางสื่อสารที่อยู่ในมือลูกค้าเอง

More »