MemComputer… คอมพิวเตอร์ทางเลือกสำหรับการประมวลผลระดับเดียวกับควอนตัมคอมพิวเตอร์ #DeepTechDriven

วิทยาการคอมพิวเตอร์ และ เทคโนโลยีระบบประมวลผลในปี 2023… คอมพิวเตอร์แบบที่เราใช้งานอยู่ ทั้งในรูปแบบคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ และ โน๊ตบุ๊คคอมพิวเตอร์ไปจนถึงเชิร์ฟเวอร์ขนาดใหญ่ และ ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ที่ถูกใช้งานอยู่ในปัจจุบัน… ได้ถูกจัดกลุมเรียกชื่อใหม่ให้เป็นกลุ่มคอมพิวเตอร์แบบดั้งเดิม หรือ Traditional Computers และ ยังถูกระบุว่าเป็นเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่เชื่องช้า สิ้นเปลือง และ ด้อยประสิทธิภาพต่องานประมวลผลยุคใหม่ที่มีข้อมูลมหาศาล และ ยังมีตัวแปรหลากหลาย–ซับซ้อน–เกี่ยวพัน–เชื่อมโยงรอให้คอมพิวเตอร์ทำงานยากๆ เหล่านั้นให้เร็วกว่าเดิม ประหยัดกว่าเดิม และ มีประสิทธิภาพยิ่งกว่าเดิม

More »