Artificial Intelligence Business

AI กับธุรกิจ

AI จะกลายเป็นมันสมองของกลไกการตัดสินใจที่อ้างอิงข้อมูลมหาศาล ทำให้ปัญญาประดิษฐ์ทำงานได้เร็วกว่าสติปัญญาของมนุษย์ อย่างเทียบกันไม่ได้… ที่เด็ดกว่านั้นก็คือ AI สอนกันเองได้โดยวิธีการคัดลอกหรือ Copy ข้อมูลส่งต่อให้กันได้ไม่จำกัด

More »