Hydrogen Storage Solutions… โซลูชั่นในการกักเก็บไฮโดรเจน #SustainableFuture

ไฮโดรเจนบริสุทธิ์ซึ่งใช้เป็นเชื้อเพลิงที่มีในธรรมชาติจริงๆ นั้นหาได้ยาก แม้แต่บนดาวโลกที่เป็น HydroPlanet ก็ไม่ได้มีไฮโดรเจนธรรมชาติให้เราสูบมาใช้ได้ง่ายๆ การพูดถึงไฮโดรเจนในฐานะเชื้อเพลิง และ พลังงานจึงหมายถึง… การแปรรูป และ สกัดไฮโดรเจนจากสาร และหรือ สสารที่ควบแน่นไฮโดรเจนเป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบทางเคมีเอาไว้จนได้ไฮโดรเจนบริสุทธิ์ที่สุด…

More »