ปัญหาอ่านออกเขียนได้แต่ไม่เข้าใจ… #ReDucation

PISA วัดแล้วว่าเด็กไทยอ่านไม่ดี เพราะเก็บความคิดรวบยอดไม่ได้ ข้อความที่เด็กอ่านจากงานที่ผู้เขียนเรียบเรียงเป็นจินตนาการ ข้อเสนอ หรือ ข้อเท็จจริง ที่เด็กของเราอ่านออก แต่ก็ยังแยกแยะไม่ได้… บ้านเราเด็กจึงมีปัญหา “อ่านออกเขียนได้ แต่ไม่เข้าใจ” ซึ่งเด็กๆ ต้องการทักษะคิดวิเคราะห์เสริมการอ่านอย่างชัดเจน

More »