Missing The Target… พลาดเป้าหมาย #ExtremeLeadership

งานโค้ชชิ่งของ Team Lead โดยเฉพาะทีมที่มีสมาชิกหลายคน รวมทั้งการโค้ชชิ่งระดับ Middle Management ซึ่งในทางปฏิบัติจะหมายถึงการเตรียมความพร้อมผ่านการสอนงานให้สมาชิกทีมทุกคนที่อยู่ในกลไกความสำเร็จ… ให้ทุกคนได้มี “ทักษะและคุณสมบัติ” เพียงพอที่จะไม่สร้างความล้มเหลวให้ทีม โดยสมาชิกคนใดคนหนึ่งเป็นอย่างน้อย

More »