Mission Based Marketing… แนวคิดการขับเคลื่อนพันธกิจด้วยการตลาด #SaturdayStrategy

Mission Based Marketing หรือ Mission Driven Marketing หรือ การขับเคลื่อนพันธกิจด้วยการตลาด ซึ่งถูกจัดให้เป็นกลยุทธ์การขับเคลื่อนองค์กรด้วยพันธกรณีที่องค์กรมีต่อเป้าหมายบุคคลเป็นหลัก ทั้งที่เป็นลูกค้าโดยตรง และ ที่เป็นผู้รับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งจะเป็นพันธกิจที่เน้นการสื่อสารทางการตลาดถึงกลุ่มเป้าหมาย และ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจนบรรลุวัตถุประสงค์ถึงขั้นประสบความสำเร็จ ซึ่งเป็นเป้าหมายความสำเร็จทั้งของลูกค้า และ ขององค์กรร่วมกัน

More »