SMS Based Teaching and Learning System… ระบบการเรียนการสอนผ่านข้อความสั้น #ReDucation

เมื่อพูดถึงเทคโนโลยีทางการศึกษา หรือ EdTech ซึ่งเป็นระบบนิเวศดิจิทัลเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนที่อุตสาหกรรมการศึกษาในปัจจุบัน ได้พัฒนามาถึงช่วง “รอยต่อการเปลี่ยนแปลง” ที่จะเปิดรับเอาเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเป็นโครงสร้างพื้นฐานของระบบการศึกษาใหม่ โดยมี “สื่อทางการศึกษา และ ช่องทางการสื่อสารในระบบการศึกษา” ได้ถูกเทคโนโลยีดิจิทัล “ปฏิรูปโดยปริยาย” มาอย่างต่อเนื่องตลอดหลายปีที่ผ่านมา… ซึ่งความก้าวหน้าทั้งหมดต้องการโครงข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อขับเคลื่อนเทคโนโลยีทางการศึกษาเป็นสำคัญ… ทุกอย่างดูดีในมุมมองเทคโนโลยีทางการศึกษาตราบเท่าที่เครือข่ายอินเตอร์เน็ตมีเพียงพอสำหรับครู และ นักเรียน

More »