Digital Montessori Materials… ทรัพยากรส่งเสริมพัฒนาการแบบดิจิทัลตามหลักมอนเตสซอรี่ #ReDucation

วิกฤตโควิดที่สร้างความยากลำบากให้รูปแบบการดูแลทารก และ เด็กวัยก่อนเรียนนั่นเองที่กระตุ้นให้นักการศึกษาปฐมวัยต้องหันมาให้ความสำคัญกับบทบาทของผู้ปกครองอย่างจริงจัง ซึ่งทางออกของปัญหาการดูแลทารก และ เด็กวัยก่อนเรียนแบบ “ขนเด็กมารวมกัน” เพื่อดูแลแบบกลุ่มบนสมดุลทางเศรษฐกิจ และ สังคมตามรูปแบบการดูแลภายใต้ความปกติดั้งเดิม หรือ Old Normal จึงถูกทดแทนด้วย “ทางเลือก” ความปกติใหม่ หรือ New Normal ด้วยการส่งเสริมผู้ปกครองให้มีศักยภาพ และ ทักษะในการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการแก่บุตรหลานให้ได้เทียบเท่า หรือ ใกล้เคียงกับทักษะของครูปฐมวัย… ถึงแม้การดำเนินการตามหลักคิดนี้จะมีปัญหาในการขับเคลื่อนมากมาย โดยเฉพาะปัญหาสถานะความพร้อมของพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กเอง ซึ่งมีจำนวนน้อยมากที่พร้อมจะเป็นแกนหลักในกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการให้กับบุตรหลานตัวเองอย่างมีแบบแผน

More »

Sensory Play และ Montessori Education… #ReDucation

การสอนแบบมอนเตสซอรี่ในทางปฏิบัติจะเป็นเรื่องการเล่นเพื่อกระตุ้นประสาทสัมผัส หรือ Sensory Play ด้วยการใช้ของเล่นที่แฝงกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาเอาไว้ให้เด็กได้ค้นพบและเลือกด้วยตนเอง ภายใต้การจัดการที่เหมาะสม โดยมีของใช้ในกิจกรรมมอนเตสซอรี่ หรือ Montessori Materials เป็นสื่อส่งเสริมพัฒนาที่มองอย่างไรก็เป็นของเล่นที่ออกแบบมาให้เล่น…

More »