Self Image… ภาพลักษณ์ของฉัน #SelfInsight

เราทุกคนไม่ได้อยากเห็นภาพตัวเองเปลี่ยนไปจากที่ตนเองเคยจำตัวเองไว้ โดยเฉพาะภาพที่ทำให้ตัวเองภาคภูมิเชื่อมั่นจนเป็นชุดความทรงจำที่ภาคภูมิในตน หรือ Self Esteem ขั้นจดจำอย่างติดตาตรึงใจมายาวนานจนเป็นความเชื่อ เป็นประสบการณ์ และ กลายเป็นอัตลักษณ์ของตน และ ภาพลักษณ์ตนที่รับรู้ว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตนจดจำตนเองไว้ ซึ่งมีรายละเอียดเป็นโครงสร้างชัดเจนให้จดจำแบบที่นักจิตวิทยาสังคมเรียกว่า Self Schema

More »