FTIX Carbon Trading Platform โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก #CarbonNeutrality

ศูนย์ซื้อขายคาร์บอนเครดิตของประเทศไทย ที่ดำเนินการโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีบทบาทสำคัญ ในฐานะที่เป็นระบบฐานข้อมูลการซื้อขายคาร์บอนเครดิตของประเทศ สามารถติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก หรือ GHG ของประเทศที่ภาครัฐสามารถนำมาเชื่อมโยงกับเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศได้… ตลอดจนมีการลงทุนในเทคโนโลยีที่สามารถลด GHG ได้ด้วย 

More »