SDGsPGS… เกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม #SustainableFuture

เกษตรกรรมยั่งยืน คือ ระบบการเกษตรที่ครอบคลุมถึงวิถีชีวิตเกษตรกร กระบวนการผลิต และ การจัดการทุกรูปแบบ เพื่อให้เกิดความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และ ระบบนิเวศซึ่งนําไปสู่การพึ่งตนเอง และ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร และ ผู้บริโภค… เกษตรกรรมยั่งยืนครอบคลุมเกษตรธรรมชาติเกษตรอินทรีย์ วนเกษตร เกษตรผสมผสาน และ เกษตรทฤษฎีใหม่

More »