Orbem… ระบบคัดกรองไข่เตรียมฟักด้วย AI-MRI #DeepTechDriven

Orbem เป็น DeepTech Startup จากเยอรมนีผู้ประดิษฐ์โซลูชั่นถ่ายภาพไข่ไก่ด้วยเทคโนโลยี Magnetic Resonance Imaging หรือ MRI เพื่อส่งภาพที่ถ่ายได้ให้ปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI ช่วยคัดแยกไข่ที่ไม่พร้อมจะฟักเป็นลูกไก่ และ ไข่ที่จะฟักเป็นลูกไก่ตัวผู้ออกไป ซึ่งเทคโนโลยีนี้จะช่วยให้ไข่ไก่ที่ไม่มีคุณสมบัติจะฟักเป็นลูกไก่ หรือ ฟักออกมาเป็นตัวผู้ซึ่งฟาร์มต้องเอาไปฆ่าทิ้งเพื่อประหยัดอาหาร และ ไข่ที่คัดด้วยเทคโนโลยีของ Orbem จะยังมีสภาพเป็นไข่ไก่สดอย่างสมบูรณ์ที่สามารถส่งขายได้เช่นเดิม เพราะโซลูชั่น Orbem จะไม่มีส่วนไหนไปสัมผัสเปลือกไข่ให้บอบช้ำ… Orbem จึงลดการสูญเสียในฟาร์มไก่ไข่ได้อย่างสมบูรณ์แบบใกล้เคียงร้อยเปอร์เซนต์ทีเดียว

More »