SOLO Taxonomy and Levels of Understanding… อนุกรมวิธานโซโล #ReDucation

SOLO Taxonomy หรือ อนุกรมวิธานโซโล เป็นทฤษฎีการประเมินผลการเรียนด้วยโมเดลภาวะสันนิษฐานทางทฤษฎี หรือ Construct Map ซึ่งในทางปฏิบัติ จะเห็นการจัดโครงสร้างผลการเรียนรู้ตามแนวทางที่สังเกตพบ โดยจะจัดเรียงลำดับขั้นผลการเรียนรู้ของผู้เรียน จากผลการเรียนรู้ที่มีความซับซ้อนน้อยไปยังผลการเรียนรู้ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น เพื่อสะท้อนศักยภาพด้านการรู้คิดของผู้เรียน หรือ อาจกล่าวได้ว่าเป็นเกณฑ์ในการใช้อธิบาย “ความสามารถในการเรียนรู้ และ พัฒนาการทั้งทักษะและสติปัญญาของผู้เรียนว่าเข้าถึงองค์ความรู้และทักษะได้ซับซ้อนลึกซึ้งระดับไหน… ซึ่งตอบโจทย์การจัดการศึกษาแบบ Personalized Learning ที่กำลังเป็นกระแสหลักในการออกแบบหลักสูตร และ กระบวนการเรียนรู้และประเมินผู้เรียนในปัจจุบัน

More »

Malawi Education Sandbox… แนวทางการทำ Personalized Learning และ ระบบการศึกษายุคดิจิทัลขั้นสูง #ReDucation

โจทย์การพัฒนาระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อบรรลุ Sustainable Development Goal 4 หรือ SDG 4 ซึ่งเป็นเป้าหมายที่ซับซ้อนอ่อนไหวไม่ต่างกันทั่วโลก… คำตอบสุดท้ายสำหรับแนวทางการผลักดันให้ระบบการศึกษาเข้าถึงทุกคน หรือ ให้ทุกคนสามารถเข้าถึงระบบการศึกษาอย่างเป็นธรรม และ เท่าเทียม คือ Personalized Learning หรือ การเรียนเป็นรายบุคคล ซึ่งต้องหันหลังให้การเรียนการสอนแบบหนังสือเล่มเดียวสอนเด็กที่อยู่ชั้นเดียวกันทั้งประเทศ และ ข้อสอบชุดเดียวใช้ประเมินกับเด็กทุกคนอย่างที่เคยเป็นมา… 

More »

Knewton Alta… แพลตฟอร์มเต็มหลักสูตรด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ วิศวกรรมแบบ Personalized Learning ด้วย AI และ Deep Learning #ReDucation

Knewton Alta เป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้ที่บรรจุองค์ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ วิศวกรรมตั้งแต่ระดับพื้นฐานที่ต้องเรียนรู้ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ไปจนถึงเนื้อหาองค์ความรู้ขั้นสูงของสาขาวิชานั้นๆ ซึ่งทั้งหมดถูกเตรียมไว้สำหรับ “ผู้เรียน” ทุกระดับพื้นฐานความรู้ที่ Knewton Alta หรือ Alta ใช้ปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI และ Deep Learning ช่วยจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ส่วนบุคคล หรือ Personalized Learning ให้แต่ละคนได้อย่างแม่นยำ และ ตรงตามความต้องการของผู้เรียนแบบโต้ตอบอัตโนมัติ ช่วยให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพสูงสุดจากการที่ Alta สามารถวิเคราะห์ และ ติดตามความรู้ของผู้เรียนอย่างใกล้ชิดเป็นรายลุคคลได้จริง… รู้ว่าเรียนอะไรไปแล้ว และ มีความรู้เทียบเกณฑ์การประเมินไปแล้วระดับไหน… ต้องเรียนอะไรเพิ่มเติม หรือ สามารถข้ามเนื้อหาบทเรียนส่วนไหนไปได้โดยไม่ต้องเสียเวลา… และอะไรอื่นๆ อีกมาก

More »

Data Driven Education… ขับเคลื่อนระบบการศึกษาด้วยข้อมูล #ReDucation

ภายใต้แนวคิดการจัดการเรียนการสอนแบบ Personalized Learning ซึ่งเป็นแนวคิดเพื่อหนีระบบการศึกษาแบบโรงงานผลิตแรงงาน ที่พยายามจัดการให้ผู้เรียนได้มีกิจกรรมและประสบการณ์อย่างเท่าเทียม ทั้งๆ ที่ผู้เรียนหนึ่งแสนคนยังหาความเหมือนกัน หรือ เท่ากันเพียงบางด้านยังแทบไม่ได้เลย… แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็ไม่ได้เป็นความผิดของใคร เพราะเท่าที่ทำกันมาก็ถือว่าดีที่สุดตามยุคตามสมัยมาตลอด จนกระทั่งมาถึงยุคการศึกษาที่เราสามารถพึ่งพา “ข้อมูลเชิงลึกเฉพาะคน หรือ Personalized Data” ที่ได้จากวิทยาการข้อมูลขนาดใหญ่ หรือ Big Data Technology อย่างในปัจจุบัน… ซึ่งจะเป็นยุคแรกที่จะทำให้ Personalized Learning มีความเป็นไปได้ที่สุด

More »

Personalized Learning With AI… การเรียนรู้เฉพาะคนด้วย AI #ReDucation

Artificial intelligence หรือ AI กำลังกลายเป็นตัวแปรสำคัญในการปฏิรูปอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพและการรักษาพยาบาล อุตสาหกรรมธนาคาร อุตสาหกรรมพลังงาน รวมทั้งระบบนิเวศการค้าปลีกทั้ง Online/Offline และ อื่นๆ อีกมากมายในทุกๆ กิจกรรมที่ข้อมูลทำให้ห่วงโซ่และระบบนิเวศดั้งเดิมถูกขับเคลื่อนด้วยประสิทธิภาพที่สูงขึ้น ซึ่งอุตสาหกรรมการศึกษาเองก็เป็นหนึ่งในระบบนิเวศที่ AI สามารถเข้ามาช่วยให้ประสิทธิภาพดีขึ้นกว่าเดิมได้มากมายเกือบทุกด้าน… โดยเฉพาะการช่วยให้ผู้เรียนได้รับคุณค่าสูงสุดไปจากกลไกทางการศึกษาได้ดีกว่าเดิม

More »

Learner Needs Analysis… การวิเคราะห์ความต้องการของผู้เรียน #ReDucation

กล่าวเฉพาะประเด็นการวิเคราะห์ผู้เรียนเพื่อหาความต้องการเรียนรู้ หรือ Learning Needs ซึ่งในยุคที่มีการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อข้าม “ขีดจำกัดด้านทรัพยากรทางการศึกษา” ในขั้นสามารถจัดการเรียนการสอนแบบ Hybrid Education ได้แล้วในปัจจุบัน… แต่ก็ยังเห็น Hybrid เพียงประเด็น “สถานที่เรียน กับ เวลาเรียน” เป็นส่วนใหญ่ ทั้งๆ ที่สามารถ Hybrid ข้ามโรงเรียนหรือข้ามสถาบันและข้ามช่วงชั้นกับเกณฑ์อายุได้แล้วด้วยซ้ำ… แต่ระบบ และ ปัจจัยอื่นๆ อีกมากก็ยังคงก้าวไปไม่ถึง ซึ่งไม่ว่าจะอย่างไรก็ต้องเริ่มต้นที่การวิเคราะห์ผู้เรียนก่อน

More »
Personalized Education

Competency Based Assessment And Personalized Learning… ทดสอบและเรียนรู้แบบปรับเหมาะเฉพาะคน #ReDucation

การเปิดประเด็นแนวทางการเรียนการสอนแบบปรับเหมาะเฉพาะคน หรือ Personalized Learning รวมทั้งการทำ Adaptive Learning เต็มระบบเพื่อให้การเรียนการสอนแบบปรับเหมาะเฉพาะคนเกิดขึ้นได้จริง จึงเป็นทางออกเดียวที่ “ดูดีที่สุด” ในวันที่เทคโนโลยีทางการศึกษามีเพียงพอ

More »
Education Resource Planning

Smart Pedagogy and Smart Education… วิสัยทัศน์ทางการศึกษาเร่งด่วนจำเป็น #ReEducation

ระบบการศึกษาในปัจจุบันล้วนปรับตัว และ เปลี่ยนแปลงตามบริบททางเทคโนโลยีที่เข้ามา จนเราได้เห็นสถานศึกษาขนาดใหญ่ และ สถานศึกษาที่บริหารโดยนักบริหารการศึกษาเปี่ยมวิสัยทัศน์ เปิดกว้างกับระบบบริหารภายในด้วยการใช้ซอฟท์แวร์ EDRP หรือ Education Resource Planning รวมทั้งการเปิดใช้ระบบการเงินของสถานศึกษาผ่าน Payment Gatway ที่ทันสมัย… ซึ่งการพัฒนามาถึงขั้นนี้ จะหมายถึงความพร้อมที่จะปฏิรูปไปสู่ Smart Education เต็มรูปแบบได้ไม่ยาก…

More »
Blended Learning

Blended Learning Canvas

ธรรมชาติของ Blended Learning ไม่มีสูตรตายตัว… ยกเว้นการโฟกัสนักเรียนเป็นศูนย์กลาง เหมือนกรณีของ Teacher Aili Olichney ซึ่งนอกจากจะเอาผู้เรียนเป็นศูนย์กลางแล้ว ยังเอา Growth Mindset ของผู้เรียนเป็นเป้าหมายอีกด้วย

More »
Thinking

Personalized Learning…

Personalized Learning ที่ไม่โฟกัส Brick and Mortar จะจัดการอย่างไร? คำตอบจะกลับไปที่ Blended Learning ซึ่งสัดส่วนการลงทุนด้านการศึกษา จำเป็นต้องตรงที่ทรัพยากรทางการเรียนรู้ หรือ Knowledge Resources หรือ Knowledge Asset พร้อม Communication Infrastructure ที่ยืดยุ่นสูงสุด… และคืนสิทธิ์การตัดสินใจเรียนอะไรกับครูคนไหนเมื่อไหร่ กลับไปให้นักเรียนและผู้ปกครองทั้งหมด

More »