Radical Candor and The Pixar Braintrust… น้ำใสใจจริงอันเด่นชัด และ Pixar Braintrust #ExtremeLeadership

The Braintrust หรือ The Pixar Braintrust เป็นเทคนิคการประชุม และหรือ การระดมสมองที่พัฒนามาจาก “วิธีการทำงาน” ของทีมผู้สร้างแอนิเมชันแห่ง Pixar ตั้งแต่ครั้งที่เพียรสร้าง Toy Story ในยุค 90 ซึ่งประกอบไปด้วย John Lasseter… Andrew Stanton… Pete Docter… Lee Unkrich และ Joe Ranft

More »