ฟ้องทะลุฝุ่น PM 2.5 #FridaysForFuture

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา… นายแพทย์สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ประธานชมรมชมรมแพทย์ชนบท ร่วมกับ มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม หรือ EnLAW และ Greenpeace Thailand พร้อมด้วยเครือข่ายภาคประชาสังคม ได้เดินทางไปที่ศาลปกครองเพื่อยื่นฟ้อง คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ… รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ต่อศาลปกครองกลางด้วยข้อกล่าวหาว่า… ละเลยต่อหน้าที่หรือปฎิบัติหน้าที่ในการป้องกันแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศฝุ่นละออง PM 2.5 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 จนถึงปัจจุบันโดยล่าช้าเกินสมควร ส่งผลให้พื้นที่กรุงเทพมหานคร และ พื้นที่ภาคเหนือมีค่าฝุ่นละออง PM 2.5 สูงกว่ามาตรฐาน ทำใหัประชาชนต้องประสบปัญหาสุขภาพอย่างรุนแรงมายาวนาน

More »
Smoke ceiling temperature inversion

Photochemical Smog และ Temperature Inversion #FridaysForFuture

การแก้ปัญหา PM2.5 น่าจะมีปลายทางอยู่ที่การจัดการชั้นบรรยากาศ ที่มนุษย์คงต้องเรียนรู้และพัฒนาอะไรอีกมากเพื่อถ่ายเทอากาศจากผิวพื้น ทะลุฝาชีโลกที่อุณหภูมิเป็นตัวแปรสำคัญ… แต่ระหว่างนี้เราคงต้องช่วยกันลดไอระเหยที่มนุษย์นี่แหละ… สร้างขึ้นด้วยกันทุกคนให้เหลือน้อยที่สุด

More »