Honest Feedback… การติชมอย่างจริงใจ #ExtremeLeadership

การเป็นผู้นำโดยนัยยะของการทำงานและองค์กรนั้น ในทางปฏิบัติจะหมายถึงการเป็นผู้มีเพื่อนร่วมงานที่รอรับคำสั่ง และ รอการสอนงาน ซึ่งผู้นำต้องรับผิดชอบทั้งก่อนและหลังการสั่งกับการสอนเพื่อนร่วมงานที่อยู่ในสถานะลูกทีม… ซึ่งจะเรียกว่าลูกน้อง หรือ พนักงาน หรือ ลูกทีมก็ไม่มีอะไรต่างกันในทางปฏิบัติ

More »

Constructive Feedback… คำชี้แนะแบบสรรสร้าง #ExtremeLeadership

คำแนะนำเกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็นในยุคที่ “สายสัมพันธ์” ต้องการวิธีแสดงความคิดเห็นด้วยทักษะอ่อนโยน หรือ Soft Skills… ซึ่งถ้าเป็นไปได้ ก็จะแนะนำให้เลิกใช้วิธีแสดงความคิดเห็น และ การวิพากษ์วิจารณ์ที่แฝงการตัดสินอยู่ในสาร ไปเป็น “คำชี้แนะ หรือ Feedback” โดยแนะนำอย่างสำคัญให้เป็น “คำชี้แนะในเชิงบวก หรือ Positive Feedback” หรือดีกว่านั้นด้วยการให้ “คำชี้แนะเชิงสรรสร้าง หรือ Constructive Feedback”

More »