Prosocial Behavior… พฤติกรรมเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และช่วยเหลือผู้อื่น #BehaviouralInsights

พฤติกรรมเอื้อเฟื้อแบ่งปันผู้อื่น หรือ Prosocial Behavior ในลักษณะอยากให้ หรือ อยากช่วย หรือ เป็นห่วงเป็นใย ใส่ใจผลกระทบ คำนึงถึงความเป็นอยู่ของผู้อื่น เกรงใจ เคารพสิทธิ์และสวัสดิภาพของผู้อื่น… อันเป็นพฤติกรรมทางสังคมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น และหรือ สังคมโดยรวม ซึ่งชัดเจนว่ามีแรงจูงใจมาจากความใส่ใจ หรือ Empathy ที่เป็นทักษะทางสังคมที่คิดและกังวลเกี่ยวกับความสุข กับ สวัสดิภาพ และ สิทธิของผู้อื่น

More »