Rehabilitation Robotics and Technology… วิทยาการหุ่นยนต์และเทคโนโลยีฟื้นฟูสมรรถภาพทางกาย #DeepTechDriven

Rehabilitation Technology หรือ RT หรือ เทคโนโลยีฟื้นฟูสมรรถภาพทางกาย อันเป็นสาขาหนึ่งของเทคโนโลยีเอื้ออำนวย หรือ Assistive Technology ที่ได้จากการบูรณาการศาสตร์ และ เทคโนโลยีหลายสาขาไปใส่ไว้ในสิ่งประดิษฐ์เพื่อประโยชน์ใช้สอย โดยจะช่วยให้ผู้ใช้งาน Assistive Technology หรือ AT ได้รับความสะดวกสบายมากขึ้นมาก โดยชีวิตประจำวันก่อน และ หลังการใช้ AT ช่วยอำนวยความสะดวกจะแตกต่างกันอย่างชัดเจน

More »