ข้าวดอย

แนวทางการยกระดับสินค้าเกษตรมูลค่าสูง… ความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรกับสภาอุตสาหกรรม #RederSMEs

คณะผู้บริหารจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายใต้การนำของคุณอลงกรณ์ พลบุตร ในฐานะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้พาคณะเข้าพบแสดงความยินดีกับคุณเกรียงไกร เธียรนุกุล ในฐานะประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยการพบปะครั้งนี้ได้ร่วมหารือถึงแนวทางการพัฒนาความร่วมมือระหว่างสองหน่วยงาน ภายใต้คณะกรรมการความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะทำงานจากจากสถาบันอาหารกระทรวงอุตสาหกรรม และ คณะทำงานจากสถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตรเข้าร่วมหารืออย่างใกล้ชิด…

More »