Homeschool

ริเริ่มจัดตั้ง Homeschool ในประเทศไทย

การจดทะเบียน Homeschool ก็เพื่อให้ “สามารถจัดการเรียนรู้โดยได้รับวุฒิการศึกษาตามระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน” ตั้งแต่อนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 และได้รับสิทธิที่พึงได้ต่างๆ ตามกฎหมาย เช่น สิทธิในการรับเงินสนับสนุนการศึกษา สิทธิในการสอบโอเน็ต สิทธิในการเรียน รด. หรืออื่นๆ ด้วย

More »